Robein Vermogensbeheer Lijfrente

 

Uw lijfrentekapitaal kan ook in de uitkeringsfase een aantrekkelijk rendement opleveren. Klinkt dit u goed in de oren? Dan is beleggen met de Robein Vermogensbeheer Lijfrente interessant voor u. Zeker als de lijfrenteuitkering niet uw primaire oudedagsvoorziening vormt. Met de Vermogensbeheer Lijfrente kunt u uw lijfrentekapitaal laten beheren door de professionele lijfrentespecialisten van Robein, zonder dat u er zelf omkijken naar heeft. Uiteraard dient u wel bereid en in staat te zijn de risico’s te dragen die bij beleggen horen.
De Robein Vermogensbeheer Lijfrente wordt gesloten op één leven (verzekerde). U kunt deelnemen aan de Robein Vermogensbeheer Lijfrente met een koopsom vanaf € 50.000,-. De minimum looptijd is vijf jaar. De einddatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de 90-jarige leeftijd bereikt. De uiterste leeftijd waarop u een Robein Vermogensbeheer Lijfrente kunt sluiten is afhankelijk van het fiscaal regime waaronder de polis valt.
Robein vindt dat persoonlijke aandacht voor klanten een onontbeerlijke voorwaarde is voor een doordachte beleggingsportefeuille. De voor u geschikte beleggingsstrategie kiest u na een uitgebreid persoonlijk gesprek met uw vermogensbeheerder. Met aandacht voor uw persoonlijke omstandigheden, voorkeuren en wensen. Onze vermogensbeheerders houden de markt continu in de gaten.

Indien nodig worden maandelijks fondsen verkocht of aangekocht. Zo zorgen wij ervoor dat uw kapitaal optimaal belegd blijft binnen de door u gekozen strategie. Uiteraard is het mogelijk dat uw uitgangspunten veranderen. Daarom maken wij u jaarlijks attent op uw actuele profiel waarbij we u de mogelijkheid bieden uw strategie aan te passen.

Bovendien kunt u uw strategie ook tussentijds wijzigen als uw situatie daartoe aanleiding geeft. Uw vermogensbeheerder staat daarom altijd voor u klaar, bijvoorbeeld wanneer u vragen heeft of een toelichting wenst op het gevoerde beleggingsbeleid.

Is uw vrijkomende kapitaal afkomstig uit een oud fiscaal regime polis (gesloten als koopsompolis vóór 1 januari 1992 of als premiebetalende lijfrentepolis gesloten vóór 16 oktober 1990)? Dan kunt u op de einddatum van de polis onder andere kiezen voor een tijdelijke of een levenslange lijfrente. Bij een tijdelijke lijfrente geldt de fiscale eis dat de kans dat de verzekerde binnen de afgesproken uitkeringsduur komt te overlijden, niet verwaarloosbaar klein mag zijn. Onze lijfrentespecialisten kunnen u precies aangeven welke looptijd bij welke leeftijd minimaal vereist is.

Bij een oud fiscaal regime lijfrente hoeft u overigens niet zelf de verzekerde te zijn. Dit mag ook iemand anders zijn. Als u dat wilt, kunt u bovendien iemand anders dan uzelf als begunstigde aanwijzen en zo de lijfrente-uitkeringen schenken, bijvoorbeeld aan uw (studerende) kinderen.

Komt uw vrijkomend lijfrentekapitaal voort uit een nieuw fiscaal regime polis? In dat geval kunt u op de einddatum van de polis, afhankelijk van uw omstandigheden, kiezen voor een levenslange oudedagslijfrente, een overbruggingslijfrente tot de pensioendatum of een tijdelijke lijfrente van minimaal vijf jaar (vanaf uw 65e jaar). In alle gevallen bent u zelf de verzekerde en de begunstigde.

Een overbruggingslijfrente kan alleen worden gesloten voor aanspraken die zijn opgebouwd tot en met het fiscale jaar 2005. Bovendien zijn aan de hoogte van een overbruggingslijfrente en een tijdelijke lijfrente fiscalemaxima gesteld. De koopsom is uiteraard niet (opnieuw) fiscaal aftrekbaar. Over de lijfrente-uitkeringen bent u inkomstenbelasting en (zorg)premies verschuldigd.

Robein is verplicht de wettelijke inhoudingen toe te passen. De in de offerte vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen. Het is niet toegestaan de Robein Effecten Lijfrente af te kopen.

De Robein Vermogensbeheer Lijfrente heeft een ingebouwde overlijdensdekking. Bij een traditionele lijfrente op één leven vervalt bij overlijden het gehele resterende kapitaal aan de verzekeringsmaatschappij. Zo niet bij de Robein Vermogensbeheer Lijfrente. Als de verzekerde tijdens de looptijd overlijdt, wordt 90% van de effectieve waarde uitgekeerd aan de nabestaande(n), in de vorm van een lijfrente. Met de uitkering kunnen de nabestaanden desgewenst hun eigen Robein Vermogensbeheer Lijfrente sluiten. Zo wordt de continuïteit van lijfrenteuitkeringen goed gewaarborgd.

Als verzekeringnemer heeft u de vrijheid van tevoren de begunstigde(n) bij overlijden aan te wijzen. De u toekomende vergoeding voor het overlijdensrisico voor de einddatum van de verzekering (overlijdensrisicopremie) wordt per kwartaal berekend over 10% van het belegde vermogen. De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de verzekerde en van de omvang van het in de polis aanwezige vermogen. De premie wordt in de vorm van liquiditeiten toegevoegd aan het netto geïnvesteerde vermogen. In de bijgaande voorwaarden is dit gespecificeerd. Bij het sluiten van uw Robein Vermogensbeheer Lijfrente kunt u er ook voor kiezen de ingebouwde overlijdensdekking te laten vervallen. In dat geval zal de periodieke uitkering hoger zijn. U ontvangt de vergoeding voor het overlijdensrisico dan over het gehele belegde vermogen en er volgt geen uitkering bij overlijden.

De kosten voor de Robein Vermogensbeheer Lijfrente zijn transparant en laag. Wij houden géén eerste kosten in op uw premiestorting, zodat uw premie voor de volle 100% wordt belegd. Aan het eind van elk kwartaal betaalt u een beheervergoeding van 0,49% over de waarde van het belegd vermogen. Na vijf jaar wordt deze beheervergoeding verlaagd naar 0,4% per kwartaal.

In deze vaste vergoeding voor het beheer van uw kapitaal zijn alle kosten opgenomen, ook de transactiekosten voor het onderhouden van uw portefeuille en het bewaarloon. Dus ongeacht hoe vaak binnen de portefeuille wordt gemuteerd: u betaalt een vast percentage. Een uitgebreide toelichting op de kosten met voorbeelden is in de offerte opgenomen.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Pensioentekort berekenenOfferte aanvragenAfspraak maken