AEGON Verzekeren&Beleggen Pensioen

 

Met AEGON Verzekeren&Beleggen Pensioen zet u nu geld opzij om uw pensioen later aan te kunnen vullen. Hoe eerder u begint, hoe langer uw lijfrentekapitaal kan doorgroeien. Met deze beleggingsverzekering belegt u terwijl u tegelijkertijd de zekerheid heeft van een gegarandeerd bedrag op de einddatum. Daarnaast maakt u gebruik van de ruimte die u heeft om de premies fiscaal af te trekken. De uitkering uit Verzekeren&Beleggen Pensioen wordt aangewend voor de aankoop van een lijfrente. Dat kan ook een bancaire lijfrente zijn.
-
U kunt beleggen in twee fondsen: het AEGON Rente Fund en het AEGON Mix Fund. Deze fondsen hebben een verschillende risicograad. Het AEGON Rente Fund heeft een lagere risicograad dan het AEGON Mix Fund. Dit komt doordat het AEGON Mix Fund ook in aandelen, vastgoed en grondstoffen belegt en het AEGON Rente Fund niet. U heeft daardoor minder kans op een negatief rendement. Omgekeerd heeft u ook minder kans op een hoog rendement. Meer informatie over deze fondsen vindt u op de detailpagina Verzekeren&Beleggen.

Verzekeren&Beleggen Pensioen wordt aangemerkt als een lijfrenteverzekering. De volgende algemene fiscale spelregels zijn van toepassing.

Inkomstenbelasting

Verzekeren&Beleggen Pensioen is een gerichte lijfrente, zoals bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001. Een lijfrente is een periodieke uitkering die voortijdig stopt als de verzekerde overlijdt. Een gerichte lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u een lijfrentekapitaal opbouwt. Met dat lijfrentekapitaal koopt u in de toekomst de lijfrente. Dit kan ook bij een bank zijn (bancaire lijfrente). U weet nu nog niet hoog die lijfrente zal zijn; dat is onder andere afhankelijk van de rentestand op dat moment. Verder hoeft u nu nog niet te bepalen welke lijfrente u straks aankoopt.

Mocht u tijdens de looptijd van uw verzekering overlijden, dan komt het verzekerde bedrag beschikbaar voor de begunstigde(n). De begunstigde gebruikt dat bedrag voor de aankoop van een nabestaandenlijfrente.

De premie die u betaalt is een lijfrentepremie. Lijfrentepremies kunnen als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in mindering worden gebracht op het inkomen uit werk en woning (box 1).

Jaarruimte

Aftrek van lijfrentepremies is mogelijk als u kunt aantonen dat u een pensioentekort heeft en u nog geen 65 jaar bent. Aftrek vindt dan plaats op grond van de zogeheten jaarruimte. De hoogte van de jaarruimte is afhankelijk van uw financiële situatie, zoals uw inkomen en de pensioenaangroei van het voorgaande kalenderjaar. De jaarruimte kan van jaar tot jaar verschillen. De maximale jaarruimte bedraagt in 2012 € 27.618,-. U kunt de premies aftrekken van uw belastbare inkomen in het jaar waarin u de premies heeft betaald. Vrijwillig betaalde pensioenpremies uit een bedrijfsspaarregeling verminderen de jaarruimte.

Reserveringsruimte

Jaarruimte van de afgelopen zeven jaren die u nog niet volledig heeft gebruikt kunt u inhalen. Deze extra aftrek wordt de reserveringsruimte genoemd. De maximale reserveringsruimte bedraagt in 2012 € 6.989,- (voor belastingplichtigen van 55 jaar en ouder € 13.802,-). Ook hiervoor geldt dat de lijfrentepremies aftrekbaar zijn in het jaar waarin u de premies heeft betaald.

U bepaalt zelf of u de lijfrentepremies aftrekt op grond van de jaarruimte en/of de reserveringsruimte.

Belastingheffing over de lijfrente

Toekomstige uitkeringen worden belast in box 1. De hoogte van de belastingheffing is afhankelijk van uw belastbaar inkomen en de belastingtarieven op het moment van uitkering. De belasting en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet worden direct ingehouden door de verzekeraar. Als u de lijfrentepremie nu niet (volledig) aftrekt dan is straks de zogeheten beperkte saldomethode van toepassing. Dit kan nadelig zijn. Het is van belang dat u jaarlijks de ruimte voor aftrek in de gaten houdt.

Fiscale boetebepalingen

De Belastingdienst legt boetes op wanneer u uw lijfrenteverzekering wijzigt op een manier die in strijd is met de voorwaarden voor aftrek.

Overigens is niet bij voorbaat zeker dat de nu geldende wet en regelgeving gedurende de hele looptijd van de verzekering van toepassing zal zijn op deze verzekering. Wat exact uw mogelijkheden zijn, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Vraag daarom uw adviseur naar advies over de keuze tussen box 1 en 3.

De garantie is niet van toepassing als u voortijdig overlijdt. Wilt u ook zekerheid over de hoogte van de uitkering bij voortijdig overlijden? AEGON biedt daarvoor een flexibele oplossing: de AEGON OverlijdensRisicoverzekering. De premie is niet fiscaal aftrekbaar. Daar staat tegenover dat uw nabestaanden vrij kunnen beschikken over de uitkering.

Voor een goed advies, de administratie van uw verzekering en een goede belegging van uw geld worden kosten gemaakt. Deze kosten betaalt u niet apart, maar worden verrekend met de premie en de waarde van uw beleggingen.

Bij de premiebetalende AEGON Verzekeren&Beleggen verzekeringen betaalt u op twee manieren kosten:

  • Kosten die we in mindering brengen op de betaalde premies.
  • Kosten die we iedere maand onttrekken uit de waarde van uw beleggingen.

Om volledig inzicht te krijgen in dit product is het belangrijk dat u alle voorwaarden en de financiële bijsluiter van dit product goed leest. Bij het opbouwen van uw kapitaal zijn ook fiscale spelregels verbonden.  Laat u altijd goed informeren door uw (belasting)adviseur.

Uitleg Risicometer (AFM)

Als u belegt, neemt u een financieel risico. Hoe groot dit risico is hangt onder andere af van het zogeheten risicoprofiel van het beleggingsfonds. Immers een beleggingsfonds met hoofdzakelijk beleggingen in obligaties is meestal minder risicovol dan een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Als de koersen dalen kunt u met een beleggingsverzekering al uw geld of een gedeelte van uw geld verliezen.

Afspraak maken